۱۳۹۰ خرداد ۵, پنجشنبه

رمز عبور



باید برگردم و بنویسم.
باید برگردم و بنویسم.
باید برگردم و بنویسم.
باید برگردم و بنویسم.
باید برگردم و بنویسم.
باید برگردم و بنویسم.
باید برگردم و بنویسم.
باید برگردم و بنویسم.
باید برگردم و بنویسم.
باید برگردم و بنویسم. همین جا بنویسم. هیچ جا خانه ی آدم نمی شود.