۱۳۹۰ مرداد ۲۸, جمعه

که نی رنگ زمین دارد نه رنگ آسمان اینک*


آن بیرون دارد اتفاق هایی می افتد

دریاچه ها خشک می شوند

درختان قطع

حیوان ها منقرض

و آدم ها به بهانه های مختلف می میرند

آن بیرون خیلی چیزها واقعی ست

آنقدر که به حقیقت خنده هایم شک می کنم.

27 مرداد 90

*مولانا

۱۳۹۰ مرداد ۱۳, پنجشنبه

نه که همسایه ی آن سایه ی احسان توام*


بی چاره درخت ها

وقتی جوانه می زدند

آنقدر بی تجربه بودند

که نمی دانستند کجا سبز شوند

یا در مسیر بزرگ راه و جاده می روییدند

یا کنار ِ باد و باران ِ یک تیر چراغ

اعدام های مخفیانه ی شبانه هم

عبرتی نمی شود

برای این جماعت ِ گم کرده راه!

12مرداد 90

* مولانا