۱۳۹۲ تیر ۲۵, سه‌شنبه


با مشتی نخ و سوزن

به جنگ ِ جنون رفته بود و 

آرام آرام

می برید و می دوخت

۱۳۹۲ تیر ۲۴, دوشنبه


پایم فرو می رود در اشیا

در تخت

در صندلی

در گل های قالی

این ها مرا نگاه داشته اند و

هر چه بیشتر می شوند

گریختن سخت تر

۱۳۹۲ تیر ۱۸, سه‌شنبه

می خواهم بروم


درخت ِ کوچک

به خاک گفت

پرنده ام که بزرگ شد

پرنده ام که آسمانش را پیدا کرد

ریشه هایم را ببخش به ساقه هایم

می خواهم کمی راه بروم

می خواهم بروم


فروردین یا اردی بهشت 92 بود