۱۳۹۲ خرداد ۲۸, سه‌شنبهپایم فرو می رود در اشیا

در تخت

در صندلی

در گل های قالی

این ها مرا نگاه داشته اند و

هر چه بیشتر می شوند

گریختن سخت تر.

27 خرداد 92