۱۳۹۰ تیر ۳, جمعه

که حرام است می آن جا که نه یار است ندیم*


از طرف تو

یک فنجان قهوه ی غلیظ می خرم

و می گذارم آرام آرام در دستانم سرد شود

این طور است دیگر

به یاد می آورم و

سعی می کنم

از یاد ببرم.

1 تیر 90


- زیاد بود نه؟


* حافظ