۱۳۸۸ مهر ۱۶, پنجشنبه

تمامت کردم

یا یه چی هست یا نیست.
پس چرا این همه پافشاری می کنم؟ این همه خیال پردازی برای چیست؟
تمامش کن مریم، به خدا هیچ چیزی در میان نیست. سؤتفاهم قابلیت برطرف شدن را دارد.
باور کن.

هیچ نظری موجود نیست: