۱۳۸۹ آبان ۱۵, شنبه


به دردم نخورد

آفتابِ بعد از ظهر

گل هايم را مچاله كرد و

عطرشان را جارو كرد و برد!