۱۳۹۰ تیر ۱۹, یکشنبه

درختی که ما بودیم


راه دوری نرفته است این خیابان

درست از روی تنم رد شده است

با ماشین ها

موتورها

چکمه ها

و گلوله هایش.


18 تیر 90