۱۳۸۹ فروردین ۷, شنبه


روزی این زخم

دهان باز می کند

می دانم

اما امروز

بگذار فراموش کنم

که نشد

که نتوانستم.