۱۳۸۹ بهمن ۱۵, جمعه

آنان دوباره از افتخار سخن می گویند*


نشسته ایم پای تلوزیون

و منتظریم خودمان را میان آدم هایی ببینیم

که هرچه  زخم بر می دارند

مصمم ترمی شوند

نشسته ایم پای اینترنت

و منتظریم

رویاهایمان

در سرزمینی دور تحقق یابد

بگوییم نه!

و همانی شود که می خواهیم باشد.14 بهمن 89* برتولت برشت

۱ نظر:

stifling-سکوت صدا گفت...

تنها چیزی را که نمی توانند از ما بگیرندش؛ اندیشیدن و تفکر است...