۱۳۸۹ بهمن ۲۱, پنجشنبه

سوادِ نامه ی مویِ سیاه چون طی شد*


به رژ صورتیِ کنارِ آینه بگو

خنده را به لب هایت برگردانند

و به هوای پوشیدن گوشواره هایت

موهایت را کنار بزن

نبرد سختی در گرفته است

میان تو و سال های پیش روریت.*حافظ

۱ نظر:

شهرزاد گفت...

تو هم که فیلتری مریم جانم