۱۳۸۹ مرداد ۷, پنجشنبه

این چنین اگر یقین سیاه ماند*


مفسرانِ اندیشه های نجات دهنده

پشتِ واژه های حقیر مویه می کنند

در پی نیافتن کلمه ایی

خطوط، خطوط، خطوط

این جا ستاره ها

پالاینده های ذراتِ نورند

و سیاست

کارخانه ی کنسرو سازیِ وقایع.

23 بهمن 82


- از این پس قسمتِ پی نوشت و نظرات تعطیل خواهد بود.


* مصراعِ یکی از شعرهای خالده فروغ، شاعرِ افغانی تبار