۱۳۸۹ شهریور ۱۱, پنجشنبه

برای تو


مرا ببخش که بارها نشاندمت

پشت این همه «تو»

که خطاب می کردم

تا فقط بهانه ایی باشی

برای سرودن

مرا و کلمات را ببخش

که هر تصویری از تو ساختیم

جز خودت.


11 شهریور 89