۱۳۹۱ دی ۲۱, پنجشنبه

وقاحتی که لمسش می کردم

 
این شعر
 
چهار دیوار دارد
 
میز و صندلی،
 
کارد و چنگال
 
قلب و درد
 
من و ضمیر دوم شخص ِ مفرد دارد
 
در، اما نداشت
 
که می سازم
 
نه، اما نداشت
 
که می گویم
 
و از آن خارج می شوم.
 
دی 91