۱۳۹۲ دی ۲۹, یکشنبه


باید از جایی شروع می کردم

و آدم مهمی می شدم

اما دوستانم به تعداد انگشتانم هم نمی ریسد

و نمی توانستم

نه به اندوه

نه به شادی

تظاهر کنم.
- تاریخ شعر بالا مهم نیست، حتی خودش هم مهم نیست و تنها چون قدیمی ترین شعریست که این جا نبود، نوشته شده. تاریخ امروز مهم است. روزی که نمی شد جاهای دیگر نوشت، روزی که باید همه چیز را به صبوری می سپرد، به زمان. جاهای دیگر نمی شد که بنویسم که چقدر دلتنگت شده ام. این جا جای امنیست. کسی نمی خواند حتی دیگر خودت هم نمی خوانی. دلم برایت تنگ شده ولی، دلتنگی دیگر بهانه ی خوبی نیست، کافی نیست، آن قدر که حتی خودت هم نباید بدانی. خودت هم نباید بدانی.

29 دی 92

- 5 روز گذشته. 5 را که می شناسی؟

هیچ نظری موجود نیست: