۱۳۸۹ مرداد ۱۵, جمعه

چو خیالِ آبِ روشن که به تشنگان نمایی*


خوابِ کدام دشت را می بینی

که بنفشه های وحشی

از بسترت روییده اند

و در امتدادِ دست هایت

بید های مجنون می رقصند

نه این که نمی خواهم ببینمت اما

دلم نمی آید بیدارت کنم.


*سعدی