۱۳۸۹ مرداد ۲۵, دوشنبه


به دیوارِ خانه ات سنجاق نمی شوم

از آسمان آویزانم

درست مثلِ دست هایت

که نمی دانی چه کارشان کنی

وقتی که در را پشتِ سر می بندم

و ترکت می کنم.


25 مرداد 89