۱۳۸۹ مرداد ۲۰, چهارشنبه

چون پسِ پرده می روی، پرده ی صبر می دری*


نیستی و از خودت

هیچ ردی به جا نگذاشته ایی

در این دنیای مجازی

راست می گفتی نازنین

این بار از آن بارها نیست!

20 مرداد 89


* سعدی